amor sanctus
Amor Sanctus * Zsámbéki Szkóla

..."Legyen gyönyörűsége az én énekemben,

én pedig hadd gyönyörködjem az Úrban..."

 

103. zsoltár

 
Lélekparkoló

LÉLEKPARKOLÓ

 >>>

  

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
NAPTÁR

 
SZÖVEGEK

  Latin text  >>>

 

 
Amor Sanctus
Szent Bernát ritmusa az isteni szeretetről
 
Szent szeretet, szűz szeretet,
Ünneplő, derűs szeretet
Kiben nincsen semmi bűn,
De minden örömöt ismer
S meri megcsókolni Istent
Bizalommal, mindig hűn!
 
Szűz szeretet, mindig diadalmas,
Mégis mindig lakodalmas,
Mégis mindig mámoros!
Magas szeretet, királyi
Több mint fiui s leányi;
Mátkasággal koszorús!
 
Hol ez megvan: mi hiányzik?
S kiben nincs meg, légyen bárki:
Egyenlő a senkivel.
Szeretetben lesz a lélek
Arája az Istenségnek
S Krisztusával egybekel.
 
A szeretet sír és óhajt;
A szeretet kér és sóhajt;
Sóhajjal táplálkozik.
A szeretet, hogyha nem könny,
Nem sóhaj, mélyéből nem jön,
Nem is égő, igazi.
 
S oly nagy a szeretet lángja
És az égést úgy kívánja,
Hogy kihunyni sohse fog;
Semmi zápor el nem oltja
S folyóvíz el nem fojtja;
Mindig csak jobban lobog!
 
S ez a láng maga az élet;
Másra nem lehet szükséged!
Ami jó még van egyéb,
Nélküle nem ér semmit!
Mind leolvad és elomlik!
Mind csak tűnő semmiség…

 

 
regrisztráció
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
KOTTÁK

 

 >>>

 

 
számláló
Indulás: 2007-03-23
 
Karácsonyi Oratórium

 

 

 

 

KARÁCSONYI ORATÓRIUM
 
képek >>>
kották >>>
videó >>>
 
 
I
AZ ÓSZÖVETSÉG
 
„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta és üres volt,
 és sötétség volt a mélység felett, és Isten Lelke a vizek felett lebegett.
 És Isten szólt:  „Legyen világosság!”. És lett világosság”
 
 
 I/1-1b A teremtés                                        - zenekar -

(I/2   Kőtáblák)                          - énekkar, gitár, orgona -

I/3       Mózes éneke (Kiv. 15)            - férfi szólista, ének, gitár, zenekar -

I/4        Dávid 110. zsoltára        - férfi szólista, zongora -

I/5        Próféciák (Iz. 9,6-Zak. 9,9)         - énekkar, gitár, orgona-

I/6        Siralmak  (5. ének)                           - zenekar -
 
Emlékezzél meg Uram, mi esett meg rajtunk;
tekintsd meg és lásd meg gyalázatunkat!
A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi.
Apátlan árvák lettünk; anyáink, mint az özvegyek.
Vizünket pénzért iszszuk, tűzifánkat áron kapjuk.
Nyakunknál fogva hajtatunk; elfáradtunk, nincsen nyugtunk.
Égyiptomnak adtunk kezet, az assziroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel.
Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket.
Szolgák uralkodnak rajtunk; nincs a ki megszabadítson kezökből…
…Elestt a mi fejünknek koronája, jaj most nékünk, mert vétkeztünk!
Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink;
A Sion hegyéért, hogy elpusztult; rókák futkosnak azon!
Te Uram örökké megmaradsz; a te királyi széked nemzedékről nemzedékre!
Miért feledkezel el örökre mi rólunk? miért hagysz el minket hosszú időre?
Téríts vissza Uram magadhoz és visszatérünk;
újítsd meg a mi napjainkat, mint régen...
 
 
II
AZ ÚJSZÖVETSÉG
 
 
„Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
Ez kezdetben az Istennél vala.
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
Ez a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról,
 hogy mindenki higyjen ő általa.
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
Az igazi világosság eljött volt már a világba,
 a mely megvilágosít minden embert.
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak,
 hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
A ki nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából,
 hanem Istentől születtek.
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét,
 mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét),
a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal…”
                                                                                  (Jn. 1)
 
II/1     Mária és József              - két (alt/tenor) furulya –
 
„A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja,
 eljegyeztetvén Józsefnek,  mielőtt egybekeltek volna,
 viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala
 és nem akará őt gyalázatba keverni,  el akarta őt titkon bocsátani.
Mikor pedig ezeket magában elgondolta:
 ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván:
 József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát,
 a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak,
 mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék,
 a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak
 nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn,
 a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé…”
                                                                                                       (Mt. 1,18)
 

II/2     Küldé az Úristen… (Ádventi szekvencia, ÉE 5)    - énekkar, gitár, zenekar

II/3     Mira Dei caritas  -De partu virginis-Franciaországi himnusz a Szent Szűz anyaságáról,      XIII. sz.      - énekkar, gitár, két (szoprán/alt) furulya – 
 
Csodálatos szerelem!
Testet ölt az Isten.
Sohse hallott kegyelem;
mag fogant a szűzben!
 
Óh újféle házasság:
csillag megy a naphoz.
Képtelen, szent anyaság:
szűzlány gyermeket hoz.
 
Mózes ahogy hentergett
a gyékénykosárban,
csodamód úgy szendergett
Isten a leányban.
 
Fülön át és lelken át
szállt be szent testébe
s nem szakítá nyilt nyomát
amerre kilépe.
 
Mint üvegen a sugár
ahogy átsugárzik,
mégis semmi kár,
sérelem se látszik;
 
úgy született, az anya
foltja-kára nélkül,
Isten, Istennek fia,
saját jegyesébül.
 
S mint a gondolat suhan
a szív rejtekébül!
Aki bűn nélkül fogan,
szűl fájdalom nélkül.
 
Ha sugarat ont a szem,
nem veszti világát;
így a virág-anya sem
veszíti virágát.
 
Fehérebb mint liliom,
tavaszibb mint rózsa,
légy fiadnál, Szűzasszony,
szívünk szószólója,
 
hogy ne várjon holtan a
zord pokol homálya:
veled inkább, szentanya,
egek lakomája!
 
II/4     Magnificat     (Lk. 1,46)      - női szólista, énekkar, orgona –
 
II/5    Szálláskeresés *       - női szólista, énekkar, gitár –
 
„És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki,
 hogy mind az egész föld összeirattassék
Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.
Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,
         a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik,
        mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;
Hogy beirattassék Máriával, a ki nékijegyeztetett feleségül és várandós vala.
És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.
És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba,
 Mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál...”
                                                                                                              (Lk. 2)
 
II/6    Áldott éj! (Mária altató dala) *       - női szóló, énekkar, gitár, furulya –
        
* Szöveg: Lackfi János
 
II/7   Ő a Bárány!  (Jel. 5,12-12,1)               - énekkar,zenekar, gitár, orgona –
 
„Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó…
Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag....
…És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel!
 És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el;
 és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen…”

                                                                    (Jel. 22)  

A zenekar: hegedű (4-6), csello (2-3), fuvola, oboa, ütős. További hangzserek: gitár, furulya (szoprán-alt-tenor), orgona, zongora                     

                                                   

 

 

 

 
.

 

    

Csend, fény, zene…      leheletnyi misztériumában a lélek a mozdulat szobrászaként egy pillanatra megpihen… Talán álmodik, miközben a zene és a csend együttes játékában  fel is ébred, rádöbben újra és újra arra a valóságra, hogy Isten sokkal inkább átsejlik a minket körülölelő világban semmint szembetűnik. – Ez az Istennel való finom találkozás szólalt meg az „Amor Sanctus” együttes muzsikáján keresztül...

D. A.  >>>

 

 
Blog
Friss bejegyzések
2016.05.24. 12:28
2014.12.15. 15:54
2013.12.06. 10:58
2011.10.30. 14:49
2011.10.05. 08:32
Friss hozzászólások
 
Amor Sanctus hírelevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Írj nekünk!

KAPCSOLAT

amorsanctus@yahoo.com

 

 
AS Videók

   

 

 
Karácsonyi oratórium

 

KARÁCSONYI ORATÓRIUM

(részletek)

>>>

 
Óra
 
linkek
 
Tartalom

Légy te is Farmasi tanácsadó! Kötetlen munka, befektetés nékül, minõségi termékek, jó kereseti lehetõség!    *****    Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)